ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประจำยาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประจำยาม*, -ประจำยาม-

ประจำยาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประจำยาม (n.) name of a Thai design See also: name of a Thai decorative pattern

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประจำยาม
Back to top