ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประคำร้อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประคำร้อย*, -ประคำร้อย-

ประคำร้อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประคำร้อย (n.) abscesses around the neck Syn. ฝีประคำร้อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประคำร้อย
Back to top