ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง*, -ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง-

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (n.) high vocational Certificate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
Back to top