ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประกาศนียบัตรชั้นสูง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประกาศนียบัตรชั้นสูง*, -ประกาศนียบัตรชั้นสูง-

ประกาศนียบัตรชั้นสูง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประกาศนียบัตรชั้นสูง (n.) diploma
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diplomaประกาศนียบัตรชั้นสูง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประกาศนียบัตรชั้นสูง
Back to top