ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประกายพราว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประกายพราว*, -ประกายพราว-

ประกายพราว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประกายพราว (v.) be shining See also: be sparkling, be dazzling, be glittering, be glistening Syn. พรายแพรว, พราวแพรว, ระยิบระยับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประกายพราว
Back to top