ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประกอบกรรมชั่ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประกอบกรรมชั่ว*, -ประกอบกรรมชั่ว-

ประกอบกรรมชั่ว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประกอบกรรมชั่ว (v.) sin See also: commit a sin, do evil Syn. ทำชั่ว, ทำผิด, ประพฤติไม่ดี, กระทำผิด, ประพฤติชั่ว, ทำบาปทำกรรม Ops. ทำบุญ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประกอบกรรมชั่ว
Back to top