ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรสิตวิทยา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรสิตวิทยา*, -ปรสิตวิทยา-

ปรสิตวิทยา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรสิตวิทยา (n.) parasitology Syn. พยาธิวิทยา
English-Thai: HOPE Dictionary
parasitology(แพระซิทอล'โลจี) n. พยาธิวิทยา,ปรสิตวิทยา., See also: parasitological adj. parasitologist n.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
parasitologyปรสิตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parasitologyปรสิตวิทยา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nosology (n.) ปรสิตวิทยา See also: พยาธิวิทยา Syn. etiology
parasitology (n.) ปรสิตวิทยา See also: พยาธิวิทยา Syn. etiology, nosology

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรสิตวิทยา
Back to top