ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปมประสาท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปมประสาท*, -ปมประสาท-

ปมประสาท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปมประสาท (n.) site of nerve cells
English-Thai: HOPE Dictionary
ganglionn. ปมประสาท,เนื้องอกเป็นถุงที่เอ็น,ศูนย์กลาง., See also: ganglial,gangliar adj. -pl. ganglia,ganglions
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ganglion๑. ปมประสาท [มีความหมายเหมือนกับ ganglion, nerve]๒. แกงเกลียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ganglionปมประสาท [การแพทย์]
Gangliaกลุ่มเซลล์ประสาท, ปมประสาท, ปุ่มประสาท, ปม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ganglion (n.) ปมประสาท Syn. nerve center
nerve center (n.) ปมประสาท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Right where the thalamus joins the basal ganglia.เยื่อสมองเชื่อมกับปมประสาท
The basal ganglia, where something passing through the size of just a peanut... Don't do this!บางอย่างเท่าเมล็ดถั่ว ผ่านไปที่ปมประสาท...
Plus deeper structures. The basal ganglia.รวมไปถึงส่วนที่ลืกกว่านั้น ปมประสาทพื้นฐาน
The stegosaurus has a massive cluster of nerves above the rump, the sacral ganglion.พวกสเตกอซอรัสมีปมประสาทจำนวนมาก อยู่เหนือก้น พวก sacral ganglion
Or cortical-based ganglionic degeneration or Huntington's or any one of a dozen other genetic diseases.หรือ เยื่อหุ้มเซลล์ตาม ปมประสาทจอประสาทตาเสื่อม หรือฮันทิงตัน หรืออะไร อีกหลายๆอย่าง โรคทางพันธุกรรม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปมประสาท
Back to top