ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปมด้อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปมด้อย*, -ปมด้อย-

ปมด้อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปมด้อย (n.) inferiority complex See also: weak point Syn. ลักษณะด้อย Ops. ปมเด่น
English-Thai: HOPE Dictionary
inferior complexปมด้อย,ความรู้สึกต่ำต้อย,การขาดความมั่นใจในตัวเอง
defect(ดิเฟคทฺ') {defected,defecting,defects} n. ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ข้อเสียหาย,สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง. vi. ละทิ้ง,เอาใจออกห่าง,หนีงาน,หลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. flaw-A. strength
demerit(ดิเมอ'ริท) n. ข้อบกพร่อง,ข้อเสีย,ปมด้อย
imperfect(อิมเพอ' เฟคทฺ) adj. บกพร่อง, มีปมด้อย, ไม่สมบูรณ์, ไม่บริบูรณ์, หดแคบ, (ไว-ยากรณ์) , เกี่ยวกับรูปอดีตกาลที่ยังไม่สำเร็จ. -n. กาล (ไวยากรณ์) ที่ยังไม่สมบูรณ์, กริยา (ไวยากรณ์) ที่ยังไม่สมบูรณ์., See also: imperfectly adv. imperfectness n. คำ
shortcoming(ชอร์ท'คัมมิง) n. ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,จุดอ่อน,ปมด้อย, Syn. imperfection,defect
vice(ไวซฺ) n. ความชั่ว,ความชั่วร้าย,ความเลว,ความเลวทราม,เรื่องชั่วทางเพศ,ความผิดพลาด,ปมด้อย,ข้อเสีย,มลทิน,ข้อบกพร่อง,ความบกพร่องทางกาย,นิสัยที่เลว. prep. แทนที่,แทนที่จะ,แทน,รอง,ตัวแทน, See also: viceless adj., Syn. depravity
English-Thai: Nontri Dictionary
defect(n) ความบกพร่อง,ข้อบกพร่อง,ข้อเสีย,ปมด้อย
demerit(n) ปมด้อย,ข้อเสีย,ข้อบกพร่อง
shortcoming(n) จุดอ่อน,ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ความล้มเหลว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inferiority complexปมด้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feel Inferiorปมด้อย [การแพทย์]
Inferiority complexปมด้อย [TU Subject Heading]
Inferiorityความรู้สึกเป็นปมด้อย, ปมด้อย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
inferiority complex (n.) ปมด้อย Syn. Oedipus complex, jealousy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your birth defect is the first thing that people see.ปมด้อยตั้งแต่เกิดของเธอ จะเป็นสิ่งแรกที่ผู้คนเห็น
And try not to let my vulnerability become any kind of a factor here.อย่าเอาความอ่อนแอ่หรือปมด้อยฉัน มาคิดตอนนี้นะ
Well, it's obviously aimed at first-time visitors... to create feelings of smallness, inadequacy.ใช่ คนที่เข้ามาต้องเห็นเป็นอย่างแรก... เอาไว้ลดปมด้อยละสิ.
Shut up, Edward. You're scaring her.หุบปากเถอะ , เอ็ดเวิด นายกำลังไปสะกิดปมด้อยเธออยู่นะ
You are a sad little man, aren't you, Leek?คุณมันพวก มีปมด้อยนี่ ใช่มั้ยละ ลีค?
He's got a couple of issues.เขามีปมด้อยอยู่สองสามอย่าง
This is not kindness, not even foolishness but inferiority.นี่ไม่ใช่การเสียสละ ไม่แม้แต่ความโง่ แต่มันเป็นปมด้อยต่างหาก
One involves your mother, your shame core, and a grueling process of intense self-examination.1 คือเกี่ยวกับแม่นาย ปมด้อยสำคัญของนาย และกระบวนการหล่อหลอม ในการทดสอบตัวเอง
It's a kink. A sex thing.มันคือปมด้อย เรื่องเซ็กซ์
You already know his flaw - his compulsion to dominate, to be in control.คุณรู้ปมด้อยของเขาแล้ว... แรงกดดันที่ต้านไม่ได้ทางจิตใจของเขา ที่มีอิทธิพลเหนือกว่า
Owen had an impressive number of kills to his name, they were very aware of his character flaws.โอเว่นประทับใจต่อจำนวนคนที่เขาฆ่า พวกเขารู้ว่าเขาเป็นคนที่มีปมด้อยมาก
What flaws are they?- พวกเขารู้ปมด้อยอะไรเหรอคะ
But you guys said it's rude to focus on imperfections.แต่พวกคุณเคยพูดว่ามันหยาบคาย ที่ไปว่าปมด้อยของผู้อื่น
Being a ginger has plagued me my entire life.เป็นสาวผมแดงคือปมด้อยมาตลอดชีวิต
Great, 'cause feet gross me out. Daddy issues.ดี ฉันหยึ๋ยเท้าผู้ชาย ปมด้อยเรื่องพ่อ
Have you admitted your shortcomings?คุณยอมรับปมด้อยของคุณได้หรือยัง
So you take the world I love as a recompense for your imagined slights?เจ้าก็เลยจะทำลายโลกที่ข้ารัก เพื่อชดเชยปมด้อย ในใจเจ้ายังงั้นเหรอ?
Mr. Nozaki was the same. but he had tried to overcome it.คุณโนซากิก็คงเป็นเหมือนกันนั่นแหละครับ เขามีปมด้อยเรื่องส่วนสูงและเขาก็ยึดติดกับมันมาก แต่เขาก็พยายามที่จะก้าวผ่านมันไป
Every person has some sort of inferiority complex hidden away in their heart.ผมว่าทุกคนก็มีปมด้อยในตัวเองกันหมดแหละครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปมด้อย
Back to top