ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปทุมธานี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปทุมธานี*, -ปทุมธานี-

ปทุมธานี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปทุมธานี (n.) Pathum Thani Syn. จังหวัดปทุมธานี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Pathum Thani (n.) ปทุมธานี
Pathum Thani (n.) จังหวัดปทุมธานี See also: ปทุมธานี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปทุมธานี
Back to top