ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปทัฏฐาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปทัฏฐาน*, -ปทัฏฐาน-

ปทัฏฐาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปทัฏฐาน (n.) norm See also: standard, criterion, yardstick Syn. บรรทัดฐาน, ปทัสถาน, กฎเกณฑ, ์ ระเบียบ, แบบแผน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
normบรรทัดฐาน, ปทัสถาน, ปทัฏฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
normativeเชิงปทัฏฐาน, เชิงปทัสถาน, เชิงบรรทัดฐาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A light-year is the yardstick of the cosmos.ปีแสงเป็นปทัฏฐานของจักรวาล หนึ่งเดียวเกือบ 10,000,000,000,000 กิโลเมตร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปทัฏฐาน
Back to top