ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปณม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปณม*, -ปณม-

ปณม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปณม (v.) salute See also: greet, pay obeisance to, pay respect to Syn. น้อมไหว้, ประณม, ปณต, ปณาม, ไหว้, วันทา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปณม
Back to top