ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปฐมเทศนา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปฐมเทศนา*, -ปฐมเทศนา-

ปฐมเทศนา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฐมเทศนา (n.) Buddha´s first sermon See also: First Sermon of the Buddha Syn. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
ปฐมเทศนา (n.) style of Buddha in the attitude of giving a sermon Syn. ปางปฐมเทศนา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปฐมเทศนา
Back to top