ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปฐมวัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปฐมวัย*, -ปฐมวัย-

ปฐมวัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฐมวัย (n.) childhood See also: youth Syn. วัยต้น, วัยเด็ก, วัยเยาว์ Ops. วัยผู้ใหญ่, วัยชรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Early childhood is a treasure trove of pain.ช่วงปฐมวัยคือขุมทรัพย์ความเจ็บปวด
Yeah, I'm a family therapist, but I specialize in early childhood trauma.ค่ะ ฉันเป็นที่ปรึกษาด้านครอบครัวค่ะ แต่ฉันเชี่ยวชาญเฉพาะเด็กช่วงปฐมวัย
So, with all its birth and early childhood records erased, how could we ever hope to know with any certainty the age of our world?ดังนั้นด้วยทั้งหมดเกิด และบันทึกปฐมวัยลบ วิธีการที่เราเคยได้หวังว่า จะรู้ด้วยความมั่นใจใด ๆ อายุของโลกของเรา?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปฐมวัย
Back to top