ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปฐมยาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปฐมยาม*, -ปฐมยาม-

ปฐมยาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฐมยาม (n.) primary period See also: first watch, 6 p.m.-9 p.m., first three hours of the night Syn. ยามต้น, ยามแรก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปฐมยาม
Back to top