ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปฏิวาท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปฏิวาท*, -ปฏิวาท-

ปฏิวาท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฏิวาท (n.) retort See also: riposte, recrimination Syn. คำโต้, คำคัดค้าน, คำแย้ง Ops. คำยินยอม, คำสารภาพ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปฏิวาท
Back to top