ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปฏิพัทธ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปฏิพัทธ์*, -ปฏิพัทธ์-

ปฏิพัทธ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฏิพัทธ์ (v.) love See also: be fond of, fall in love, be deeply in love Syn. รักใคร่, ผูกพัน, ชอบ, หลงใหล Ops. หน่าย, คลาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปฏิพัทธ์
Back to top