ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปฏิกิริยาเรือนกระจก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปฏิกิริยาเรือนกระจก*, -ปฏิกิริยาเรือนกระจก-

ปฏิกิริยาเรือนกระจก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฏิกิริยาเรือนกระจก (n.) greenhouse effect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปฏิกิริยาเรือนกระจก
Back to top