ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปฏิกรรมสงคราม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปฏิกรรมสงคราม*, -ปฏิกรรมสงคราม-

ปฏิกรรมสงคราม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฏิกรรมสงคราม (n.) war indemnity See also: war reparation
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reparationการชดใช้ค่าเสียหาย, ค่าปฏิกรรมสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปฏิกรรมสงคราม
Back to top