ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปกเกล้าปกกระหม่อม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปกเกล้าปกกระหม่อม*, -ปกเกล้าปกกระหม่อม-

ปกเกล้าปกกระหม่อม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปกเกล้าปกกระหม่อม (n.) Your Majesty the King See also: form of address used when speaking to the royalty
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, Your Majesty! Not the Eternal Stench!ไม่เอา ปกเกล้าปกกระหม่อม ไม่เอาความเหม็นไม่มีสิ้นสุด
Your Majesty, what a nice surprise.ปกเกล้าปกกระหม่อม มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบพระ่องค์
No, I was taking her back to the beginning, Your Majesty.ไม่ใช่ ข้ากำลังพาเธอกลับไปถึงประตูทางเข้า ปกเกล้าปกกระหม่อม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปกเกล้าปกกระหม่อม
Back to top