ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บ่อเกิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บ่อเกิด*, -บ่อเกิด-

บ่อเกิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ่อเกิด (n.) source Syn. แหล่งเกิด, ที่เกิด, ต้นตอ
บ่อเกิด (n.) origin See also: source, original cause, basic cause
English-Thai: HOPE Dictionary
matrix(เม'ทริคซ,แมท'ทริคซฺ) n. บ่อเกิด,ศูนย์,ส่วนสร้าง,สารระหว่างเซลล์ของเนื้อเยื่อ,แม่พิมพ์หล่อตัวพิมพ์ตะกั่ว,หินที่ฝังอยู่เป็นก้อน ๆ ,พื้นที่ฝังส่วนอื่น,ตัวเลขซึ่งวางเรียงกันและบอกตำแหน่ง โดยอาศัยแถวและคอลัมน์,แถวอันดับของจำนวนเลข,ครรภ์,มดลูก vt. สร้างโดยวิธีmatrixing
root(รูท) n. ราก,หน่อ,หัวใต้ดิน,ฐาน,รากฐาน,แหล่งที่มา,แก่นแท้,รากของต้นตอ, (คณิตศาสตร์) กรณฑ์,ลูกหลาน,รากศัพท์,รากของคำ vi. มีกำเนิดจาก,มีบ่อเกิดจาก -Phr. (take root งอกราก เจริญเติบโต ยึดแน่น), Syn. rootlet,shoot,taproot
English-Thai: Nontri Dictionary
emanation(n) การออกไป,การระเหยออก,บ่อเกิด,การกำเนิด,การปล่อยออกมา
germ(n) บ่อเกิด,ชนวน,เชื้อโรค,จุลินทรีย์,เชื้อ,เค้า,หน่อ
origination(n) การคิดขึ้น,การริเริ่ม,การประดิษฐ์,ที่มา,บ่อเกิด
parent(n) ผู้ปกครอง,มูลเหตุ,บ่อเกิด,แหล่งกำเนิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's energy source is sugar.บ่อเกิดพลังงานในร่างการคือน้ำตาล
Sugar is an essential energy source of the brain and...เพราะน้ำตาลเป็นบ่อเกิดพลังงาน ที่มีส่วนจำเป็นต่อสมอง และก็...
Trust begets trust. Never had miso soup before.การเชื่อใจเป็นบ่อเกิดของความไว้วางใจ ไม่เคยกินมิโซะซุปมาก่อนเลยนะเนี้ย
Laziness is next to slothfulness, Ben.แค่เอาถ้วยมายัดไว้ใต้นั้น ไม่เอาน่า, ความขี้เกียจเป็นบ่อเกิด ของความเฉื่อยชานะ เบน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บ่อเกิด
Back to top