ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บ่งถึง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บ่งถึง*, -บ่งถึง-

บ่งถึง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ่งถึง (v.) imply See also: refer to
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indicateบ่งถึง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wanted to convey sheer size.ผมอยากให้ชื่อบ่งถึงขนาด
She was a confident woman whose figure-hugging outfits hinted at the sexiness that lay hidden beneath.เธอเป็นสาวมั่น ใส่ชุดรัดรูปร่าง บ่งถึงความเซ็กซี่ที่ซ่อนอยู่ภายใน
Someone related to the case who also appeared on TV...บางคน ที่บ่งถึงในกรณีนี้... ..ใครที่ปรากฏตัวบนทีวี..
The way you walk shows your personality type, whether you look or don't look at the art shows your level of refinement, whether you belong in an art museum or a club,ท่าทางที่คุณเดินบ่งบอกถึงบุคลิกภาพ ไม่ว่าคุณจะดูงานศิลปะหรือไม่บ่งถึงความประณีต ว่าคุณเหมาะสมกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะหรือคลับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บ่งถึง
Back to top