ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บุกคางคก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บุกคางคก*, -บุกคางคก-

บุกคางคก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บุกคางคก (det.) Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne See also: a kind of plant Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย
บุกคางคก (n.) Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne See also: a kind of plant Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บุกคางคก
Back to top