ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บาปหนัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บาปหนัก*, -บาปหนัก-

บาปหนัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บาปหนัก (n.) sinfulness See also: heavy sin Ops. บุญหนัก
บาปหนัก (adj.) sinful See also: wicked
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a mortal sin to us catholics.มันเป็นบาปหนักสำหรับเราคาธอลิค
These are, uh, very serious sins.สิ่งเหล่านี้ เอ่อ... เป็นบาปหนักมหันต์มาก
You're going to need a drink if I die, you half-a-retard!นายจะต้องเมาถ้าฉันตาย นายบาปหนัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บาปหนัก
Back to top