ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บานแบะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บานแบะ*, -บานแบะ-

บานแบะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บานแบะ (adv.) a great deal See also: great deal of, plenty of, a lot, in great quantity Syn. บานเบียง, บานเบิก, บานเบอะ, บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, มากมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thick molasses with a broad nose.สีน้ำเชื่อมไหม้ จมูกบานแบะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บานแบะ
Back to top