ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บานเบียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บานเบียง*, -บานเบียง-

บานเบียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บานเบียง (adj.) great deal of See also: plenty of Syn. บานเบิก, บานเบอะ, บานแบะ, บานตะโก้, บานตะไท, มากมาย
บานเบียง (adv.) a great deal See also: great deal of, plenty of, a lot, in great quantity Syn. บานเบอะ, บานแบะ, บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, มากมาย
บานเบียง (adv.) a great deal See also: great deal of, plenty of, a lot, in great quantity Syn. บานเบิก, บานแบะ, บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, มากมาย
บานเบียง (adj.) great deal of See also: plenty of Syn. บานเบิก, บานเบอะ, บานแบะ, บานตะเกียง, บานตะโก้, มากมาย
บานเบียง (adv.) a great deal See also: great deal of, plenty of, a lot, in great quantity Syn. บานเบิก, บานเบอะ, บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, มากมาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บานเบียง
Back to top