ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บานเบอะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บานเบอะ*, -บานเบอะ-

บานเบอะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บานเบอะ (adv.) a great deal See also: great deal of, plenty of, a lot, in great quantity Syn. บานเบียง, บานเบิก, บานแบะ, บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, มากมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How can such a small stomach digest so much food?กระเพาะแค่เนี้ย ย่อยอาหารตั้งบานเบอะได้งัยว่ะ?
Nothing in here but old milk, an enormous quantity of something that used to be pasta, and-ไม่มีอะไรที่นี่เลย ยกเว้น นมเก่่าๆ กับอะไรที่เคยเป็นพาสต้าอีกบานเบอะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บานเบอะ
Back to top