ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บานตะไท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บานตะไท*, -บานตะไท-

บานตะไท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บานตะไท (adj.) great deal of See also: plenty of Syn. บานเบียง, บานเบิก, บานเบอะ, บานแบะ, บานตะเกียง, บานตะโก้, มากมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whenever you're happy, you always cook up a storm.รุ่นพี่มีเรื่องดีๆทีไร /N ก็ชอบทำอหารซะบานตะไทแบบนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บานตะไท
Back to top