ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บานตะเกียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บานตะเกียง*, -บานตะเกียง-

บานตะเกียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บานตะเกียง (adj.) great deal of See also: plenty of Syn. บานเบียง, บานเบิก, บานเบอะ, บานแบะ, บานตะโก้, บานตะไท, มากมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Her phone provided a treasure trove of messages.โทรศัพท์ของเธอมีข้อความบานตะเกียง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บานตะเกียง
Back to top