ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บางตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บางตา*, -บางตา-

บางตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บางตา (v.) be few See also: be thin Syn. น้อย Ops. หนาตา
บางตา (v.) thin out See also: dwindle, fade (in amount), decline (in number) Syn. น้อย, จำนวนน้อย Ops. หนาตา
English-Thai: HOPE Dictionary
sparse(สพาร์ส) adj. บางตา,เบาบาง,หร็อมแหร็ม,ขาดแคลน,มีน้อย., See also: sparseness n. sparsity n., Syn. scant
sporadic(สพอแรด'ดิค) adj. เป็นครั้งเป็นคราว,เป็นพัก ๆ ,เป็นระยะ,กระจัดกระจาย,บางตา., Syn. sporadical., See also: sporadically adv. sporadicity n., Syn. rare,infrequent
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bog ที่ลุ่มสนุ่น, พรุ บริเวณที่ลุ่มน้ำขังตลอดปีหรือเกือบตลอดปี มีซากพืชที่ตายแล้วผุพังกลายเป็น พีต(peat) ที่เป็นกรดจัด จับตัวกันในลักษณะหลวม ๆ ทับถมกันหนาบางตามสภาพแวดล้อมที่เกิด บางส่วนลอยอยู่บนผิวน้ำ บางส่วนจมใต้ผิวน้ำ เมื่อเหยียบย่ำจะหยุ่นคล้ายฟองน้ำ พืชพรรณที่ขึ้นในพรุมีหลากหลาย ได้แก่ หญ้า กก เฟริ์น ปาล์มหมาก หวาย เตย รวมทั้งไม้ยืนต้นบางชนิด ดิน อินทรีย์ที่พบในพื้นที่นี้มีปฎิกิริยาเป็นกรดจัด [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Somewhere along the way, you made billions of dollars.บางตามวิธีที่คุณทำพันล้านดอลลาร์
A little while after we passed Oomiya station, in the blink of an eye, the buildings in the scenery became sparse.หลังจากเราผ่านสถานีโอมิยะไม่นาน แค่ชั่วกระพริบตา อาคารบ้านเรือนสองข้างทางเริ่มบางตาลง
...at the Coolsingel, where the number of participants is dwindling substantially.[ ผู้รายงานถ่ายทดสด ] ...ที่คูลซิงเกล ที่จำนวนของผู้เข้าร่วมวิ่ง ได้ลดลงบางตาอย่างเห็นได้ชัด
But then it got colder, and the trees thinned out, broad grasslands sprang up, and our ancestors were forced to traverse them in search of food.และต้นไม้บางตาออก ทุ่งหญ้ากว้างผุดขึ้นและ บรรพบุรุษของเรา ถูกบังคับให้สำรวจพวกเขาใน การค้นหาของอาหาร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บางตา
Back to top