ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บางขณะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บางขณะ*, -บางขณะ-

บางขณะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บางขณะ (adv.) sometimes Syn. บางเวลา, บางช่วง, บางคราว, บางครั้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because lately there are these moments when I feel...เพราะระยะหลังมานี่ มีบางขณะที่ผมรู้สึก
[Jessica ] At some point we're gonna have to get out of the car and go find help.(เจสสิก้า) ในบางขณะ เราจะต้อง ออกไปนอกรถเพื่อไปหาความช่วยเหลือ
But hey, maybe while you're in there, you'll find your garbage father.แต่เฮ้ บางขณะที่เธออยู่ที่นั่น เธออาจเจอพ่อที่เหลวไหลของเธอ
At some point, you got to say,ในบางขณะ นายก็ต้องพูดว่า
I think that's where we get into trouble.ฉันคิดว่า บางขณะที่เราเจอปัญหา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บางขณะ
Back to top