ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บริหารงาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บริหารงาน*, -บริหารงาน-

บริหารงาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บริหารงาน (v.) administrate See also: manage, administer, direct Syn. บริหาร, ดำเนินงาน, ดูแลงาน
English-Thai: HOPE Dictionary
ceo(ซีอีโอ) ย่อมาจาก chief executive officer หรือ ประธานกรรมการบริหาร เป็นตำแหน่งสูงสุดในการบริหารงานที่ใช้กันในศูนย์คอมพิวเตอร์ใหญ่ ๆ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วไป
in(อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า., See also: in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
execution(n) การบริหารงาน,การดำเนินการ,การปฏิบัติ,การทำให้สำเร็จ,การจัดการ
executor(n) ผู้บริหารงาน,ผู้ดำเนินการ,ผู้ปฏิบัติการ,ผู้จัดการมรดก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
administration of justiceการบริหารงานยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Administrativeบริหารงาน [การแพทย์]
Court administrationการบริหารงานศาล [TU Subject Heading]
Institute of Directorsสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ อันได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน และธนาคารโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสนับสนุนกรรมการของบริษัทให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับกรรมการบริษัทในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และการบริหารงานของบริษัท เพื่อนำเสนอเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทให้เป็นที่น่าถือมากยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
Military administrationการบริหารงานทหาร [TU Subject Heading]
Prison administrationการบริหารงานเรือนจำ [TU Subject Heading]
Prospectusหนังสือชี้ชวน เอกสารที่บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปต้องจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท และรายละเอียดของการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนั้น หนังสือชี้ชวนจะต้องแสดงข้อมูลลักษณะธุรกิจของบริษัท โครงการในอนาคต โครงสร้างการบริหารงานผู้บริหารบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบการในอดีตและที่คาดการณ์ว่าจะเป็นไปในอนาคตประเภทของหุ้นที่เสนอขาย จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย และวันเวลาที่ให้จองซื้อหุ้น ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนมีความสำคัญต่อผู้ลงทุนที่จะใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในหุ้นนั้น ร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนจัดทำเผยแพร่ให้ประชาชนจองซื้อหุ้น หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารที่ บลจ. จัดทำขึ้นเพื่อชี้ชวนให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม โดยหนังสือชี้ชวนจะมี 2 ส่วนคือ ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ และส่วนข้อมูลโครงการ และต้องมีรายละเอียดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด [ตลาดทุน]
Restorative justiceการบริหารงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ [TU Subject Heading]
Social work administrationการบริหารงานสังคมสงเคราะห์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
administrate (vt.) บริหารงาน See also: ควบคุม, ดูแลงาน, จัดการ Syn. administrate, manage
administration (n.) ระยะเวลาการบริหารงาน (ด้านการเมือง)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ooh, Penny, it's just if The Cheese Cake Factory is run by witches.เพนนี ยังกับว่า ชีสเค้ก แฟคทรี่ บริหารงาน โดยแม่มดยังไงยังงั้น
A test will be administered to verify if you're clear of infection.การทดสอบจะได้รับการ บริหารงาน เพื่อตรวจสอบ ถ้าคุณอยู่ที่ชัดเจนของการติดเชื้อ
Well, airport management, the FAA, and the airlines... they're all cheats and liars.ฝ่ายบริหารงานสนามบิน เอฟเอเอ และก็สายการบิน... พวกเขาโกงและโกหกทั้งนั้น
They don't have things organized.พวกมันบริหารงานไม่เป็น
Yes and I'm sorry about all the cockups.ใช่ครับ ขอโทษด้วยสำหรับการบริหารงาน
Which doesn't speak very highly of my managerial skills.ซึ่งไม่ดีเลย สำหรับการบริหารงานของผม
I, Armstrong, will fully cooperate with Lior's administration, and construct Centrals administration here.ผม,อาร์มสตรอง จะให้ความร่วมมือเต็มที่กับเจ้าเมืองลิออร์ เพื่อสร้างส่วนบริหารงานเซ็นทรัลไว้ที่นี่
Bush govern here for ten years.บุชบริหารงานนี่มา 10 ปีแล้ว
Criminal justice.การบริหารงานยุติธรรมครับ
/The motel was my labor of love,และบริหารงาน ด้วยความช่วยเหลือของลูกๆ ผม
You walk around here with your little administrative degree, pretending like you know medicine.เดินไปเดินมาในนี่ กับการบริหารงานอย่างเข้มงวดอันแสนเล็กๆของเธอ ทำตัวยังกะรู้เรื่องวิชาแพทย์
I know it sounds crazy, she said she's going to change the Company in the way it operates.ฉันรู้ว่ามันฟังดูบ้า เธอบอกว่าเธอกำลังจะเปลี่ยนแปลง เดอะ คอมพานี วิธีการบริหารงาน
Under the direction of its chairman, Jonas Skarssen we believe the IBBC has quietly become the bank of choice for monies associated with organized crime, capital flight...ภายใต้การบริหารงานของประธาน ชื่อโจนาส สการ์สเซ่น เราเชื่อว่าIBBCกำลังทำตัวเป็นนายหน้าเงียบๆ ในการจัดการเรื่องเงินๆ ทองๆ ให้กับพวกมาเฟีย...
I just figured this out. You run the company. -Yeah, I'm trying to run the company.เป็นความคิดที่ดีเลย ผมพึ่งคิดออก คุณบริหารงานต่อจากผมนะ
Who are you guys? I am Mr. White from the General Services Administration.ผมคือดร.ไวท์จากฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Of the work I've done at the empire.กับการบริหารงานที่ Empireของผม
Until you were ready to do it yourself.จนกว่าเธอจะพร้อม ที่จะบริหารงานด้วยตัวเอง
All right, look, with just me at the helm, this is it, dude; my managerial Bushido test, okay?โอเค ฟังนะ มีแต่ฉันที่ถือหางเสืออยู่ นี่มันคือทดสอบการบริหารงานแบบบูชีโดขอฉันนะเพื่อน เข้าใจนะ
It's a company I will be managing going forward, so if there's something wrong,บริษัทนี้ ฉันจะบริหารงานต่อไป ดังนั้น ถ้ามันมีอะไรที่ผิดพลาด
I've decided that I might as well put my experience in running a cafe to good use.ผมตัดสินใจว่าผมจะใช้ประสบการณ์ของผมในการบริหารงานคาเฟ่ได้ดี
I've sent him on the subject of his administration, he could have saved himself the trouble.ที่ฉันส่งให้เขา ถึงวิธีบริหารงานของเขา เขาอาจช่วยประหยัดเวลาให้ตัวเองได้
Your management style was a little aggressive.วิธีบริหารงานของเธอค่อนข้างดุดันไปหน่อย
I'm thinking about making a move up to management.ฉันคิดว่าจะเข้ามาบริหารงานเอง
Uh, you want me to run the survey?คุณจะได้ผมบริหารงานเหรอ?
I'm not asking you to step away from your duties, but I might need you to supervise some departments.ชั้นไม่ได้ขอให้คุณ ออกจากการทำหน้าที่ แต่ชั้นอยาให้คุณ บริหารงานบางส่วนของหน่วยงาน
The firm operates on a chain of command model.บริษัทเราบริหารงานโดยลำดับขั้น
Is the company a child's matter?ให้มันบริหารงานจะดีหรอ?
It seems to me that I must raise the issue of this month's unsatisfactory management.เห็นที, ผมต้องยกประเด็นการบริหารงานของเดือนนี้ว่าไม่น่าพอใ
Yes, I do. That's why I want you to take over my company.ใช่แม่คิดอย่างนั้น นี่เป็นเหตุผลว่าทำไม แม่ถึงอยากให้ลูกมาบริหารงานบริษัทของแม่
Eh. Administrate the school.คือบริหารงานวิทยาลัย
There are CIA-owned apartments and flats all around the world, and they're run by usually a low-level CIA guy.ซีไอเอ เป็นเจ้าของอพาร์ทเมนต์ และแฟลตที่มีอยู่ทั่วโลก บริหารงานโดยคนระดับล่างๆของซีไอเอ
So you weren't taking money from management and selling your constituents down the river?ดังนั้นคุณไม่ได้เอาเงินจากการบริหารงานไป และก็ไม่ได้ทรยศหักหลังประชาชนด้วยงั้นเหรอ
It's not like you really have any experience in running a...well, running anything.มันไม่ใช่ว่านายจะไม่มีประสบการณ์ ในการบริหาร เอ้อ บริหารงานอะไรมาก่อนหรอกนะ
That's not how I run my office.นั่นไม่ใช่วิธีที่ผมใช้บริหารงานนะ
Never did figure John here for upper management.ไม่เคยคิดอยู่เหมือนกัน ว่าจอห์นจะเป็นคนบริหารงาน
And on behalf of the administration, I want to welcome you, and let you know that we consider our nursing staff to be the backbone of this hospital.และในนามของการบริหารงาน ผมอยากที่จะต้อนรับคุณ และแจ้งให้ทราบว่า เราพิจารณาบุคลากรทางการพยาบาลของเราที่จะ เป็นกระดูกสันหลังของโรงพยาบาลนี้.
I don't think I've had a home-cooked meal since the Ford administration.ผมไม่คิดว่าผมจะได้กินอาหารที่บ้าน ตั้งแต่การบริหารงานข้ามฟาก
It needed proper management.มันต้องการการบริหารงานที่เหมาะสมนะ
We release a statement saying the compound was attacked, but Truman escaped unharmed and is continuing to govern from an undisclosed location.เราจะปล่อยข่าวว่าเราโดนโจมตี แต่ทรูแมนหนีรอดไปได้อย่างปลอดภัย และยังบริหารงานอยู่ จากที่อยู่ที่ไม่เปิดเผย
I got a magazine to launch.ฉันต้องไปบริหารงานนิตยสารของฉัน\ งั้นก็หมดเรื่องแล้วสิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บริหารงาน
Back to top