ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บรรพฃิต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บรรพฃิต*, -บรรพฃิต-

บรรพฃิต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บรรพฃิต (n.) monk Syn. พระสงฆ์, ผู้ทรงศีล Ops. ฆราวาส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บรรพฃิต
Back to top