ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บทเสริม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บทเสริม*, -บทเสริม-

บทเสริม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บทเสริม (n.) classifier Syn. ส่วนเสริม, ส่วนเพิ่มเติม Ops. ส่วนสรุป, บทสรุป
English-Thai: Nontri Dictionary
addendum(n) ภาคผนวก,บทเสริม,บทต่อท้าย
postscript(n) ปัจฉิมลิขิต,ภาคผนวก,บทเสริมท้าย
supplement(n) ใบแทรก,บทแทรก,ภาคผนวก,บทเสริม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can only be Servant #1 or nothing at all.พ่อบอกว่าจะให้บทเสริมกับฉัน หรืออาจจะไม่
I'll make sure the camera focuses on you and you alone.ทำไมถึงได้เป็นแค่บทเสริมเองล่ะ? ด้วยความสามารถทั้งหมดของฉัน ฉันจะถ่ายเธอให้ใกล้ที่สุด หรือเห็นเธอนานที่สุดเท่าที่จะทำได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บทเสริม
Back to top