ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บงกช

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บงกช*, -บงกช-

บงกช ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บงกช (n.) lotus See also: Nelumbium speciosum Syn. อุบล, ปทุม, บัว, ดอกบัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บงกช
Back to top