ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำเบา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำเบา*, -น้ำเบา-

น้ำเบา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำเบา (n.) urine See also: pee Syn. น้ำปัสสาวะ, เยี่ยว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dap (vi.) ตกปลาโดยปล่อยเหยื่อลงน้ำเบาSee also: จุ่มลงน้ำเบาๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำเบา
Back to top