ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำเต้าหู้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำเต้าหู้*, -น้ำเต้าหู้-

น้ำเต้าหู้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำเต้าหู้ (n.) soybean milk Syn. นมถั่วเหลือง, น้ำนมถั่วเหลือง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I woke up somewhere in Queens and I lost my wallet.แดเนียล ยืมเงินค่าแท็กซี่จากพ่อฉัน พ่อ ไปตลาด ซื้น้ำเต้าหู้ทีค่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำเต้าหู้
Back to top