ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำหล่อเลี้ยงลูกตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำหล่อเลี้ยงลูกตา*, -น้ำหล่อเลี้ยงลูกตา-

น้ำหล่อเลี้ยงลูกตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำหล่อเลี้ยงลูกตา (n.) vitreous body See also: vitreous humor Syn. น้ำเลี้ยงลูกตา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำหล่อเลี้ยงลูกตา
Back to top