ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำหลาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำหลาก*, -น้ำหลาก-

น้ำหลาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำหลาก (n.) flood (waters) See also: great flood, immerse flood
น้ำหลาก (n.) flood (waters) See also: great flood, immerse flood
น้ำหลาก (n.) flood (waters) See also: great flood, immerse flood
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Levee คันดิน, ทำนบดิน ทำนบหรือคันดินธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพราะแม่น้ำ ลำธารพาโคลนตมมาทับถมริมฝั่งในระหว่างหน้าน้ำหลาก เมื่อน้ำลด โคลนตมที่ทับถมนั้นก็เป็นคันดินยาวขนานไปตามริมฝั่งน้ำ ในขณะเดียวกันท้องพื้นน้ำก็ตื้นเขินขึ้นเวลาเกิดน้ำท่วมบ่าไหลเชี่ยวกรากจน น้ำทะลุคันดิน ทำให้เกิดไหลท่วมบริเวณหลังคันดินรุนแรง [สิ่งแวดล้อม]
peak floodpeak flood, ยอดน้ำหลาก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
probable maximum floodprobable maximum flood, ปริมาณน้ำหลากสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is a massive rushing torrent of fresh melt water tunneling straight down through the greenland ice to the bedrock below.นี่คือกระแสน้ำหลากขนาดมหึมา ของน้ำใหม่ที่ละลาย เจาะเป็นอุโมงค์ทะลุผืนน้ำแข็งของกรีนแลนด์ลงไป
You can feel the storm gathering... smell the flood on its way.คุณรู้สึกได้ถึง พายุที่กำลังก่อตัว... . กลิ่นของน้ำหลากที่กำลังมาถึง
Visitors swept through Italia like a flash flood.นักท่องเที่ยวไหลทะลักเข้าอิตาลีเหมือนน้ำหลาก
It came to me like a flood.ไหลมาเหมือนสายน้ำหลาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำหลาก
Back to top