ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำหนักสุทธิ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำหนักสุทธิ*, -น้ำหนักสุทธิ-

น้ำหนักสุทธิ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำหนักสุทธิ (n.) net weight See also: net amount, net quantity, net volume
English-Thai: HOPE Dictionary
net(เนท) {netted,netting,nets} n. รัง,มุ้ง,แห,ตาข่าย,สิ่งที่ใช้เป็นเครื่องจับ,เครื่องจับ,เครื่องดัก,ตาข่าย,รายได้สุทธิ,น้ำหนักสุทธิ,กำไรสุทธิ. adj. (น้ำหนัก,รายได้,กำไร) สุทธิ (ราคา) ขาดตัว,ที่สุด,ทั้งหมด. vt. ปกคลุมด้วยแห,ทอดแห,จับ,ดัก,ตีลูกติดตาข่าย,กำไร.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำหนักสุทธิ
Back to top