ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำลายหก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำลายหก*, -น้ำลายหก-

น้ำลายหก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำลายหก (v.) be fond of good food See also: have great appetite for Syn. น้ำลายไหล, น้ำลายสอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've been chewed, kicked, drooled on.พวกเราถูกขบเีคี้ยว ถูกเตะ น้ำลายหกใส่
He's drooling in his beer pong cup.เขาน้ำลายหกลงถ้วยเบียร์ของเขาแล้วนะ
Well, you're an heiress who's slinging burnt hash and stale toast.เอ่อ เธอก็เป็นทายาทตระกูลดัง ที่กำลังนั่งน้ำลายหกใส่กัญชา และขนมปังบูด
Mrs. Welch was slobbering all over her in the parking lot.ครูเวลช์ยินดีซะ น้ำลายหกทั่วลานจอดรถละ
I showed him the photos of her, and he was practically drooling.ฉันเอารูปเธอให้เขาดู แล้วเขาแทบจะน้ำลายหกเลยล่ะ
I've been the one pulling the leash taut when they're salivating for a bite.ฉันเป็นคนที่ดึงบังเหียนให้ตึง ในขณะที่พวกมันน้ำลายหกเพื่อที่จะกัดสักคำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำลายหก
Back to top