ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำลายสอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำลายสอ*, -น้ำลายสอ-

น้ำลายสอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำลายสอ (v.) be fond of good food See also: be very greedy Syn. น้ำลายหก, น้ำลายไหล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bandeez Gone Wild.สัตว์แม่งกระหายป่า สตีฟก็น้ำลายสอเว้ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำลายสอ
Back to top