ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำประสานทอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำประสานทอง*, -น้ำประสานทอง-

น้ำประสานทอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำประสานทอง (n.) borax See also: rosin, cyanide, flux Syn. บอแร็ก
English-Thai: HOPE Dictionary
boraxn. ยากันบูด,ยาโรยแผล,น้ำประสานทอง (sodium pyroborate)
English-Thai: Nontri Dictionary
borax(n) น้ำประสานทอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
boraxน้ำประสานทอง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำประสานทอง
Back to top