ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำทูนหัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำทูนหัว*, -น้ำทูนหัว-

น้ำทูนหัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำทูนหัว (n.) amniotic fluid See also: liquor amnii Syn. น้ำคาวปลา, น้ำเลี้ยง
น้ำทูนหัว (n.) amniotic fluid Syn. น้ำคร่ำ, น้ำหล่อเลี้ยง, น้ำเลี้ยง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amniotic Fluidน้ำคร่ำ, น้ำทูนหัว, น้ำหล่อเด็ก [การแพทย์]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำทูนหัว
Back to top