ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำทรง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำทรง*, -น้ำทรง-

น้ำทรง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำทรง (n.) stagnant water

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำทรง
Back to top