ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำตาลกรวด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำตาลกรวด*, -น้ำตาลกรวด-

น้ำตาลกรวด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำตาลกรวด (n.) crystalline sugar See also: rock sugar
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You fed crystal to a killer Doberman?แกให้ด้วยน้ำตาลกรวดกับ หมาพันธุ์เยอรมันโดเบอร์แมนงั้นเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำตาลกรวด
Back to top