ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำตะไคร้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำตะไคร้*, -น้ำตะไคร้-

น้ำตะไคร้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำตะไคร้ (n.) lemon grass water

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำตะไคร้
Back to top