ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำด่าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำด่าง*, -น้ำด่าง-

น้ำด่าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำด่าง (n.) alkali water Ops. น้ำกรด
English-Thai: HOPE Dictionary
parflechen. หนังดิบแช่น้ำด่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lyeน้ำด่าง (จากเถ้าถ่าน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's just some lye I found laying around.มันเป็นเพียง บาง ฉัน น้ำด่าง ที่ พบ วางรอบ
Along with rosin powder, we found sodium carbonate, sulfur dioxide, lye, and olive oil in the wounds.พร้อมโรยผงโรซิน พวกเราพบโซเดียมคาร์บอเนต ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ น้ำด่าง และน้ำมันมะกอกในบาดแผล
Some fellows, and this is what gives whiskey-making a bad name, some fellows use potash or even lye to make the mash quick.สำหรับคนบางคน นี่คือสิ่งที่ ทำให้การทำวิสกี้เสียชื่อ บางคนใช้น้ำด่าง เพื่อที่จะทำให้ผสมกันเร็วขึ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำด่าง
Back to top