ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำคาวปลา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำคาวปลา*, -น้ำคาวปลา-

น้ำคาวปลา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำคาวปลา (n.) amniotic fluid Syn. น้ำคร่ำ, น้ำหล่อเลี้ยง, น้ำทูนหัว, น้ำเลี้ยง
น้ำคาวปลา (n.) slosh after washing fish Syn. น้ำล้างปลา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lochiaน้ำคาวปลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lochiaน้ำคาวปลา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lochia (n.) น้ำคาวปลา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำคาวปลา
Back to top