ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำคร่ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำคร่ำ*, -น้ำคร่ำ-

น้ำคร่ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำคร่ำ (n.) amniotic fluid See also: liquor amnii Syn. น้ำทูนหัว, น้ำคาวปลา, น้ำเลี้ยง
English-Thai: HOPE Dictionary
allantoidถุงน้ำคร่ำ
amnion(แอม' เนียน) n., (pl. -nions, -nia) ถุงน้ำคร่ำ -amniotic, amnionic adj.
amnioticadj. เกี่ยวกับมีถุงน้ำคร่ำ
amnirrhexisเยื่อถุงน้ำคร่ำแตก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oligoamnios; oligohydramniosน้ำคร่ำน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amnionเยื่อถุงน้ำคร่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amniotic-เยื่อถุงน้ำคร่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amniotic fluid exchangeการฉีดน้ำยาเข้าถุงน้ำคร่ำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amniotic Fluidน้ำคร่ำ, น้ำทูนหัว, น้ำหล่อเด็ก [การแพทย์]
Amniocentesisการเจาะถุงน้ำคร่ำ [TU Subject Heading]
Amnionเยื่อถุงน้ำคร่ำ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
amniotic fluid (n.) น้ำคร่ำ
water (n.) น้ำคร่ำ
amnion (n.) ถุงน้ำคร่ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Has her amniotic fluid stopped leaking?น้ำคร่ำของพระสนมได้หยุดแล้วรึ?
My water just broke... So if you could call me back as soon as you get this?น้ำคร่ำฉันเพิ่งแตก โทรกลับฉันด้วย
Amniotic fluids have a tendency to amplify sound.น้ำคร่ำมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามเสียง
AMNIOTIC FLUID DOESN'T HAVE ICE CUBES AND A LEMON WEDGE.น้ำคร่ำไม่ควรจะมีน้ำแข็งกับชิ้นมะนาว
Kissing isn't what keeps me up to my elbows in placenta all day long.จูบน่ะ ไม่ได้ทำให้พ่อต้องมา แขนเลอะน้ำคร่ำทั้งวันหรอก
Hey, they mopped up all the amniotic fluid,เฮ้ พวกเขาเช็ดน้ำคร่ำออกหมดแล้ว
Have you examined her uterus and her amniotic fluid?เจ้าได้ตรวจมดลูกของพระองค์และ น้ำคร่ำของพระองค์รึยัง?
Yes, she is leaking amniotic fluid.เจ้าค่ะ น้ำคร่ำขององค์กำลังจะไหลค่ะ
Concubine Song may suffer from amniotic fluid deficiency?พระสนมซงอาจจะทรมาน จากน้ำคร่ำไม่เพียงพอรึ?
Yes, usually in labor, amniotic fluid is released and labor pains begin.พะยะค่ะ ปกติในการเจ็บท้อง น้ำคร่ำจะถูกปล่อย และอาการเจ็บท้องเริ่มต้นขึ้น
For Concubine Song, the amniotic fluid is being released, but she is not having labor pains.สำหรับพระสนมซง น้ำคร่ำได้ถูกปล่อยแล้ว แต่พระสนมไม่ได้มีอาการเจ็บท้อง นี้สามารถเป็นสาเหตุของปัญหาใหญ่พะยะค่ะ
Pray you never meet me again, Ditchwater Sal.ภาวนาอย่าให้พบข้าอีกดีกว่า แชล นังน้ำคร่ำ
OH,MY GOD! MY WATER BROKE. WHAT?โอ้มายก้อด ถุงน้ำคร่ำแตก
MY WATER JUST BROKE. I'M IN LABOR.ถุงน้ำคร่ำชั้นแตกแล้ว ฉันกำลังจะคลอดแล้ว
BUT YOUR WATER BROKE. I SAW IT.แต่เธอถุงน้ำคร่ำแตก ผมเห็น
I KNOW,BUT USUALLY YOUR WATER DOESN'T BREAK.ฉันรู้ ปกติแล้วน้ำคร่ำคุณไม่แตก
We'll keep an eye on your fluids. You're on the low side of normal.เราจะติดตามน้ำคร่ำของคุณอย่างใกล้ชิด การไหลเวียนของน้ำคร่ำของคุณมีการหลั่งช้าผิดปกติ
It's not a problem unless we see a growth drop-off, so we're good.ไม่มีปัญหาจนกว่าเราจะได้เห็นการของน้ำคร่ำหยุดลง เราเรียบร้อยดีค่ะ
I agree, considering that your fluids are on the low side.ฉันเห็นด้วยค่ะ พิจารณาจากการหลัางน้ำคร่ำคุณลดลง
If you can manage to squeeze through the door Without your water breaking all over my new carpet.พยายามเบียด ออกประตูให้ได้ โดยไม่ทำน้ำคร่ำแตก ใส่พรมฉันล่ะ
Oh, God. My water broke.โอ้พระเจ้า ถุงน้ำคร่ำแตก
Well, it was a beautiful, sunny day and I was in the kitchen standing by the sink eating sauerkraut when my water broke.มันเป็นวันที่ท้องฟ้าสวยงาม.. ..แล้วแม่ก็ยืนกิน กระหล่ำปีดองอยู่ในห้องครัว ..แล้วถุงน้ำคร่ำแม่ก็แตก
Is that broken water?นั่นใช่น้ำคร่ำรึเปล่า?
Over 5,000 amnios, and not a single miscarriage, but who's counting?ถุงน้ำคร่ำมากกว่า 5000 ถุง และไม่มีการแท้งเลย แต่ใครนับมัน
The amnio results should put your mind at ease.การตรวจถุงน้ำคร่ำ น่าจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น
You've already had the amnio.คุณตรวจน้ำคร่ำไปแล้วนะ
Has your water broken?ถุงน้ำคร่ำแตกแล้วหรือ
Ooh, we can float in giant plastic bags of amniotic fluid.โอ้ พวกเราสามารถลอยไปใน ถุงพลาสติกยักษ์ที่มีน้ำคร่ำอยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำคร่ำ
Back to top